Plast og genanvendelse

Her kan du blive klogere på genanvendelsen af plast - og se, hvor meget plast vi genanvender i dag.

Der findes flere tusind typer plast…. Hver type har sine egenskaber og anvendelsesmuligheder. Der er blød plast og hård plast, sort, farvet og gennemsigtig plast, og et utal af forskellige typer – som ovenikøbet ofte er limet eller svejset sammen eller ligefrem produceret i flere lag. Derfor er plast desværre en af de mere komplicerede affaldstyper at genanvende.

AffaldPlus har netop fået resultatet af den seneste analyse af det plastaffald, borgerne afleverer i deres plastbeholdere derhjemme. Den er foretaget af Damifo, som siden årsskiftet har modtaget og sorteret vores plast og afsat det til genanvendelse.

Resultatet er, at vi pt. (4. kvartal 2022) reelt genanvender:

  • 65 % af den genanvendelige plast, der sendes til Damifo. Det er over målet om 60 % reel genanvendelse, som har været gældende siden 1. januar 2022.
  • Vi genanvender ca. 50 % af al den indsamlede plast (genanvendelig som ikke-genanvendelig), og det er en forbedring siden 4. kvartal 2021, hvor genanvendelsen lå på ca. 37 %. Men der er - regnet efter denne model - et stykke vej op til målet på de 60 %.

Der ligger dog mange udregninger, forbehold og ’aber dabeis’ bag sådanne tal. Og hvis du har mod på dem, anbefaler vi dig at læse videre og blive mere klog på genanvendelsen af plast. 

Rene og sammensatte plasttyper
Først lidt baggrund om plast: Når vi taler om, hvad der i dag kan genanvendes mekanisk - dvs. sorteres og omsmeltes - er det nødvendigt at se på, hvor ren plasttypen er. Alt plast er ’polymer’-plast, som er bygget op af byggesten kaldet 'monomere'. Det er antallet af ’monomer-typer’ i plasten, der afgør, om den kan genanvendes mekanisk eller ej.

Hvis der kun er én type monomer i et plastprodukt, er der tale om et rent materiale, som er velegnet til mekanisk genanvendelse. Er der derimod flere typer monomere i produktet, er det et sammensat materiale, som i dag ikke kan genanvendes (eller i hvert fald kun kan finde stærkt begrænset genanvendelse).

Vores udfordring er, at der endnu ikke findes tilstrækkeligt raffinerede, kemiske metoder til at opnå så høj en genanvendelsesprocent. Det er i øvrigt en udfordring, som hele affaldsbranchen står med. Mekanisk genanvendelse er at foretrække, men her er vi begrænset af, at det primært er muligt med rene plasttyper. Kemisk genanvendelse er enormt energikrævende og giver en del tab, ligesom teknologien stadig mangler en del udvikling, før det er muligt i fuldskala.

Genanvendelse fra husstande
I dag er det danske Damifo i Vojens, som modtager vores husstandsindsamlede plast. En analyse fra 2021 viser, at der i det indsamlede plastaffald fra borgerne er en del affald af forskellig art (restaffald, vådt papir, glas m.m.), en del metal og lidt mad- og drikkekartoner (som kommer fra plastindsamlingen i Næstved og Faxe Kommuner, hvor ’Mad- og drikkekartoner’ indsamles sammen med plasten). Den største del af den indsamlede plast kan teoretisk set genanvendes mekanisk (altså omsmeltes til ny plast), mens resten  består af sammensatte plastprodukter, der ikke umiddelbart kan genanvendes mekanisk.

Vi skriver ’teoretisk set’, da noget af den genanvendelige plast går tabt i sorteringsprocessen hos Damifo – enten fordi det bliver revet med af fx fejlsorteret papir og derfor havner i restaffaldet. Eller fordi det bliver revet med af det ikke-genanvendelige plast og havner dér. Men umiddelbart ser tallene sådan ud:

  • Ca. 86 % af den plast, borgerne afleverer i deres plastbeholder (PE/PP/PET/folier), sendes videre til genanvendelse. Resten betragtes som affald, der sorteres fra.
  • Hos dem, der genanvender plasten, sker der yderligere tab ved oprensningen af de udsorterede plasttyper.
  • Derfor er den reelle genanvendelse nu på 65 % af al den genanvendelige plast fra borgernes genbrugsbeholdere, men af al den husstandsindsamlede plast ligger genanvendelsen på 50 %.

Vi har fra 1. januar 2022 egentlig har haft til opgave at genanvende 60 % af det indsamlede plast (ifølge affaldsbekendtgørelsen). Vi afventer lige nu en model for, hvordan vi præcis skal beregne genanvendelsesprocenten. For hvis den ikke-genanvendelige plast ikke skal tælles med ved beregningen, så er vi med de aktuelle 65 % over målet. Men hvis den skal medregnes, ligger vi altså pt. på 50 %.

Den sammensatte plast energiudnyttes
Den del af plasten, som det p.t. ikke er muligt at genanvende (enten fordi det er sammensat, eller fordi det ryger med ud i affaldet ved sortering), sendes til energiudnyttelse sammen med det restaffald, som bliver sorteret fra. Det er dog stadig håbet, at der opstår genanvendelsesmuligheder: Der arbejdes dels på at udsortere mere af den genanvendelige plast, som i sorteringsprocessen havner i den ikke-genanvendelige, dels at finde kemiske genanvendelsesmuligheder for det ikke-genanvendelige. 

Problemet med sort plast
Sort plast fra fx kødbakker er svært at spotte for sorteringsmaskinerne. På sorteringsanlægget belyses plasten nemlig med infrarøde stråler, og strålerne sender et ’ekko’ tilbage til tolkning i maskinens computer. Men de infrarøde stråler ’dør’ i alt det sorte, og derfor kan denne metode ikke bruges på sort plast. Derfor sorterer man i stedet sort plast fra manuelt. Ved den seneste kørsel er det faktisk lykkedes at få 77 % af den sorte plast ud, men desværre med 40 % yderligere tab i den videre proces. Den reelle genanvendelse af sort plast ligger derfor på blot 46 % lige nu. Vores aftager Damifo er dog på vej med en automatisk sortering af også den sorte plast; her skal et kamera oplæres til at genkende de typiske former på emner af sort plast – fx kød- og grøntsagsbakker – som en robot efterfølgende så kan fiske ud af strømmen. Så vi håber, det bliver bedre fremover.

Producentansvar på vej
Sammensatte plasttyper er svære at genanvende, og uanset hvor i landet, vi bor, er udfordringen den samme. Vi ønsker derfor, sammen med politikere og forbrugere, at stille krav om rene plasttyper, der kan genanvendes. Det er vejen frem, at plastfabrikkerne kun bruger en eller to typer plast i vores emballage, og at de bruger "gammel" og genanvendt plast i produkterne fremfor ny plast.

Heldigvis får producenterne – dem, der påfylder emballagerne – fra 2025 ansvar for håndteringen af alt emballageaffald (et såkaldt ’producentansvar’, sådan som vi også kender det for batterier og elektronik). Til den tid vil producenterne derfor nok være langt mere opmærksomme på, hvordan deres emballager kan genanvendes. 

Og der er allerede i dag tilløb til dette. Fx ser vi oftere og oftere grønne kødbakker i stedet for de sorte, som er svære at genanvende. Vi ser også i stigende grad plastemballager, hvor etiketterne nu sidder på aftagelige ’karton-muffer’, hvilket gør det nemmere at genanvende både plast og karton (hvis du altså som forbruger husker at skille dem ad, inden du lægger dem til genanvendelse!). Desuden er flere producenter begyndt at tage genanvendelsen af plast mere seriøst, bl.a. til fremstilling af dunke og flasker til vaske- og rengøringsmidler. Fx går al den hårde PE-plast, som udsorteres fra plastaffaldet fra husstandene i AffaldPlus-oplandet, i dag til fremstilling af de grå plastdunke til rengøringsmidler, som kan købes i visse butikker – og vi har allerede set dem dukke op igen i affaldsstrømmen, på vej til deres tredje liv! Sortering og oparbejdning samt produktion og påfyldning af nye dunke foregår al sammen inden for landets grænser – et smukt eksempel på virkeliggjort, cirkulær økonomi!

Genanvendelse af plast fra genbrugspladserne
Sorteringen af plast på vores genbrugspladser er meget anderledes end derhjemme. Her har vi nemlig plads til at sortere i flere forskellige plasttyper. Nogle af disse, som fx ’Plasthavemøbler’ og ’Plastkofangere’, er meget specifikke, og derfor også mere ensartede. Det giver en høj reel genanvendelsesprocent. Herudover er vores genbrugsvejledere gode til at vejlede borgerne og til at fiske noget op, hvis det er landet i den forkerte container. Det giver bedre sortering. Vores reelle genanvendelsesprocenter for plast indsamlet på genbrugspladserne ser sådan ud: 

Hård plast fra genbrugspladserne:

  • Store emner af hård plast: 63 %
  • Kofangere: 80-85 %
  • Havemøbler: 80-87 %

Blød plast fra genbrugspladserne:

  • Klar blød plast: 75-80 %
  • Farvet blød plast: 65-70 %


Du kan hjælpe
Jo mere, vi som forbrugere støtter producenterne ved at købe produkter af ’ren’ og genanvendt plast, jo nemmere bliver det at genanvende vores plastaffald. Så her kan du hjælpe ved at købe produkter med plast, der er nem at genanvende.

Og du kan også hjælpe ved at blive ved med at sortere din plast. Som borger er det svært at vurdere, hvilken plast der kan genanvendes, og hvilken der ikke kan. Det er vores og affaldsindustriens opgave. Når vi modtager alle typer plast, kan vi også udpege, hvilke plastemballager der er problematiske, så de kan gøres mere genanvendelige. Kan vi ikke få plastproducenterne til at producere ensartet plast, så kan den teknologiske udvikling måske hjælpe os. Sorteringsanlæggene bliver stadig bedre til at adskille plasttyperne, og formentlig vil sammensat plast også en dag kunne genanvendes.