Godt med genbrug!

Se, hvordan det går med genanvendelsen i AffaldPlus' 6 kommuner. Vi opdaterer siden jævnligt med de seneste tal fra affaldsindsamlingerne.

De seneste tal viser, at kommunernes nye affaldsordninger stadig virker efter hensigten: Restaffaldet falder, og genbruget stiger.

Alle AffaldPlus' 6 ejerkommuner har i løbet af de sidste par år indført nye affaldsordninger. Formålet er at få genanvendt mere af vores affald - faktisk hele 50 % senest i 2022, og kun et par år efter skal vi nå 55 % genanvendelse og i 2035 hele 65 %. Vi har altså meget at leve op til, men heldigvis virker kommunernes affaldsordninger efter hensigten.

Affaldet i beholderne
Tidligere smed vi næsten al vores affald til restaffald. Men ikke mere. Mængden af restaffald er faldet med 13 kg pr. husstand pr. måned - det er et fald på 35 % siden før vi fik nye sorteringsmuligheder derhjemme.

Det betyder, at langt mere af affaldet nu genanvendes - eller med andre ord: At langt flere ressourcer genanvendes. Se bare her:

  • 11 kg madaffald fra hver husstand bliver nu hver måned lavet til energi og gødning, som vi sender tilbage til markerne. Før gik næringsstofferne til spilde. Det betyder, at der indsamles 12 ton fosfor om året, hvilket er nok til at gøde 400 ha landbrugsjord.
     
  • Hver husstand samler nu 5,4 kg pap og papir og 5 kg metal, glas og hård plast hver måned. Sammenlagt er det en fordobling i forhold til før de nye ordninger.
     
  • Samlet set henter skraldemændene hver måned 21 kg affald til genanvendelse fra hver husstand. Det giver en CO2-gevinst på 150 kg fra hver husstand om året, svarende til 1.330 kørte kilometer, - eller to ture fra Vordingborg til Hobro og retur.
Billede
Illustration af "før og efter" de nuværende affaldsordninger

"Før-søjlen" er baseret på data fra de første fire måneder af 2018, hvor ingen kommuner havde indført de nye ordninger. Madaffaldet kom fra Slagelse Kommune, herudover er medtaget husstandsindsamlet glas fra Ringsted og Sorø Kommuner. "Efter-søjlen" er baseret på perioden oktober 2019 til marts 2020, hvor alle kommuner havde indført nye ordninger. Papir indeholder i "efter-søjlen" også småt pap.

Genanvendelsen nærmer sig 50 %
Genanvendelsesprocenten i AffaldPlus-kommunerne er i snit steget fra 32 % til 48 %, og vi er nu ikke langt fra regeringens mål om 50 % genanvendelse i 2022. I de kommuner, der rummer mange enfamilieboliger, har de allerede rundet 50 %, mens kommuner med mange etageboliger ligger under 48 %.

De sidste 2 % forventes at komme i hus, når alle borgere har vænnet sig mere til de nye sorteringsmuligheder.

Faktum er, at der nu årligt indsamles 40.755 ton materialer fra husstandene med henblik på genanvendelse. Den reelt genanvendte andel sparer kloden for 106.000 ton affald og et samlet vandforbrug på 2,3 mio. ton, hvis vi skulle have fremstillet helt nye ressourcer i stedet for at genanvende vores affald.

  Før Nu
Papir/pap 4,9 5,4
Metal, glas og hård plast 0 4,9
Glas alene 0,5 0
Madaffald 2,5 11,1
Restaffald 36,6 23,7

Så mange kilo affald afleverer hver husstand pr. måned